au Zero Gakuwari, ang magandang offer para sa napakamurang buwanang bayad ng smartphone!

★au Zero Gakuwari: para sa 25 taong gulang pababa at bibili ng smartphone kasama ang pamilya, ang buwanang bayad para sa 3 buwan ay magkakaroon ng discount na 1980yen!★Pagkatapos nito, may Sumaho Oen Wari: buwanang discount na 1,000yen sa loob ng 1 taon! Makatipid ng may kabuuang 17,940yen! Huwag palampasin ang oportunidad na ito!

Share
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Gusto kong bumili ng smartphone kaso ang mahal at hindi kayang bayaran…
Kung nais mong makamura ng kahit kaunti,
ngayon ay ang pinakamahusay na oras upang bumili!

  au Zero Gakuwari, ang magandang offer para sa napakamurang buwanang bayad ng smartphone!
Para sa mga detalye, pumunta sa malapit na shop o i-check sa customer support para sa mga dayuhang customer ng au! Tuwmawag sa: 0120-959-472(English)0120-933-952 (Tagalog)

Sa au Zero Gakuwari, kung ikaw ay 25 taong gulang pababa at bibili ng smartphone kasama ang iyong pamilya, ang buwanang bayad para sa 3 buwan ay magkakaroon ng discount na 1980yen!

Pagkatapos nito, may Sumaho Oen Wari na may buwanang discount na 1,000yen sa loob ng 1 taon! Maaari kang makatipid ng may kabuuang 17,940yen!

Q.Ano ang Gakuwari?

A.Ito ay isang serbisyo ng discount sa presyo ng bagong biniling smartphone sa loob ng 3 buwan kapag may isang miyembro ng pamilya na may edad na 25 taong gulang pababa!

Q.Ako ay gumagamit na ng au, maari pa ba akong makasali sa Gakuwari?

A.Oo, ang mga existing au customers ay kwalipikado rin para sa Gakuwari kung magpapalit ng modelo (Kishu henko).

■ Halimbawa ng Monthly fee

Para sa mga hindi masyadong gumagamit ng data

 • 3 months simula sa contract month: 0 yen / buwan ~
 • 4 months – 12 months: 1,980 yen / buwan ~
 • Simula ika-13th month: 2,980 yen / buwan ~

※ Halimbawa ng monthly fee ng au Pitatto plan (Supakake)

  Para sa mga hindi masyadong gumagamit ng data ○

 • 3 months simula sa contract month: 0 yen / buwan ~
 • 4 months – 12 months: 1,980 yen / buwan ~
 • Simula ika-13th month: 2,980 yen / buwan ~

+ 2year contract Smart Value + Sumaho Oen Wari + au Zero Gakuwari 1+au Wari, kapag an data usage ay less than 1 GB

Para sa mga madalas na gumagamit ng data

 • 3 months simula sa contract month: 3,500 yen / buwan ~
 • 4 months – 12 months: 5,480 yen / buwan ~
 • Simula ika-13th month: 6,480 yen / buwan ~

※au Pitatplan (Supakakeho) + 2 years contract★1 + au Smart Value + SumahoOen Wari + au Zero Gakuwari, kapag ang data usage ay 5GB~20GB

1: Awtomatiko itong ire-renew kada dalawang taon. Sa kaso ng pagkansela sa gitna ng kontrata, sisingilin ng contract cancellation fee (9,500 yen)  (maliban sa panahon ng renewal period).

Para sa mga detalye, pumunta sa malapit na shop o i-check sa customer support para sa mga dayuhang customer ng au!

TEL:0120-959-472(English) 9:00~20:00
0120-933-952(Tagalog) 9:00~20:00

■ Gakuwari reception period:
December 1, 2018 (Sabado) to May 31, 2019 (Biyernes)

■ Para sa kundisyon ng student discount (Gakuwari)

① Kundisyon para sa 25 taong gulang pababa

Para sa kontrata ng 25 taong gulang pababa *1 for Model change (Kishu Henko) at New Contract (Shinki), kasama ang *2 at mag-subscribe sa「au pitat plan (Supakakeho/Kakeho)/au Flat plan」

②① Kundisyon para sa Pamilya★2

Kasama ng *2 Change model (Kishu henko) ・New Contract (Shinki keiyaku), mag-subscribe sa「auPitat plan (Supakakeho/Kakeho)/au Flat plan」. As of May 31, 2019 kailangang mag-subscribe sa “au Pitatto plan (Supakakeho / Kakeho) / au flat Plan”, na may line ① at Kazokuwari )Family Discount).

★ 2: 【Para sa mga miyembro ng pamilya】
Mabibigyan ng discount para sa 3 buwan mula sa buwan ng Hunyo 2019 na usage.

Para sa mga detalye, pumunta sa malapit na shop o i-check sa customer support para sa mga dayuhang customer ng au!

TEL:0120-959-472(English) 9:00~20:00
0120-933-952(Tagalog) 9:00~20:00

au Gakuwari page(Japanese) https://www.au.com/mobile/campaign/gakuwari/spec01/?bid=we-dcom-gakuwari19-a-1

  au Zero Gakuwari, ang magandang offer para sa napakamurang buwanang bayad ng smartphone!
Para sa mga detalye, pumunta sa malapit na shop o i-check sa customer support para sa mga dayuhang customer ng au! Tuwmawag sa: 0120-959-472(English)0120-933-952 (Tagalog)

Mga importanteng puntos

Tungkol sa Gakuwari

* 1: Ang mga customers na nasa edad na 25 taong gulang pababa ay eligible sa panahon ng application. Kapag may user registration, ang mga customers na nasa edad na 25 taong gulang pababa ay eligible.

 • Ang discount ay ibabawas sa loob ng 3 buwan sa unang pagkakataon kasunod ng new contract / model change.
 • Ang discount mula sa total amount ng basic charge, domestic communication charge, option fee (maliban sa iba pa) pagkatapos mag-apply sa iba’t-ibang discount services. Kapag ang kabuang halaga ng discount target ay mas mababa keysa sa halaga ng discount, ito ay ibabawas bilang halaga ng maximum discount target.

【Gakuwari / Sumaho Oen Wari】

     * 2: Para sa paglipat (Transfer) sa ibang Carrier.
    ※ Ang Corporate contract ay hindi kasali.

【Tungkol sa Sumaho Oen Wari】

 • Ang mga customer na nakaraan nang nag-apply para sa “Sumaho Oen wari” o sa “big news campaign (natapos na ang tanggapan para sa new contract reception )”.
 • May mga pagbabago sa rate plan at data teigaku service maliban sa target plan sa tuwing discount application period · kapag nag model change / cancellation · temporary suspension kasama ang pagbili ng unit ay natapos na, matitigil ito sa kasalukuyang buwan ng procedure.

【Tungkol sa au Smart Value】

①: Sumali sa “au pitat plan” “au flat plan” na may au smartphone (4G LTE)

②: Mag-apply ng ‘au HIKARI’ o ‘target fixed communication service’ (net + telephone)

o ang sabay na pagbili ng “au Smart Port” na may bagong contract,kailangang mag-subscribe sa  “Shitei Ryoukin Plan + 2 Year Contract ★ 1 + au Smart Value”

<Halaga ng Discount>

【Au pitat plan】

◎ Kapag gumamit ng data capacity ~ 2GB: 500 yen / month discount ng maraming taon
◎ Kapag gumamit ng data capacity na mas Malaki sa 2 GB: 1,000 yen discount ng maraming taon

【Au flat plan】
1,000 yen / month discount ng maraming taon

【”Au Pitat plan” “au flat plan”】
※ Kapag mag-apply ng ‘au Pitat Plan’ o ‘au Flat Plan’ kailangang sumali sa Data Charge (free).
※ Ang “au Pitat plan” “au Flat plan” ay kailangang i-subscribed bilang set sa “LTE NET (300 yen / buwan) o LTE NET for DATA (500 yen / buwan)” .

【Tungkol sa tawag ng “Supakakeho” “Kakeho”】

 • Hindi kasali ang international calls at overseas calls / outbound calls. Ang call charges ay ikakaltas depende sa service.
 • Para sa mga domestic call na hindi covered ng free calls, ang calling fee na 20 yen / 30 seconds ay sisingilin maliban nalang kung may i-set na presyo ang kumpanya.

【Tungkol sa Data Tsushin (Data Communication)】

 • Kapag gagamitin ang overseas “Sekai Data Teigaku”, mababawas ito mula sa monthly data capacity ng domestic data flat-rate service. Kapag gagamit ng “Kaigai Double Teigaku”, ito ay sisingilin sa communication na ginamit overseas, hindi ito kasali sa scope ng monthly data capacity ng Japan.
 • Kapag sa application para sa tethering option, ang usage fee ay 500 yen kada buwan.

【Iba pa】

 • Depende sa horas ng reception, ang mga nilalaman ay maaaring magbago.
 • Maaaring hindi babagay sa iba pang measures.
 • Ang model unit fee, calling / communication fee, iba pang option fee, universal service fee atbp. ay hiwalay na sisingilin.
 • * Mangyaring ikumpirma sa shop front para sa hiwalay na mga expenses para sa contract.

 

In this article

Other News


Join the Conversation

.